Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése és adatai

 

A cég elnevezése: Doppio Creative Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezése: Doppio Creative Kft., a továbbiakban: Doppio

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 7/A, 1. Emelet 5.

Postai (levelezési) cím: 1132 Budapest, Alkotás utca 15. 1. Emelet 14.

Cégjegyzékszám: 01 09 340655

Adószám: 26712505243

E-mail:

2. Az adatkezelés célja, időtartama és jogalapja, valamint az érintettek és a kezelt adatok köre

 

2.1 Az adatkezelés célja, időtartama és jogalapja, valamint az érintettek és a kezelt adatok köre

 

2.1.1 Megrendelők

 

Az érintettek köre a Doppiotól szolgáltatási ajánlatot kérő, illetve vele szerződést kötő természetes személyek, illetve cégeket képviselő természetes személyek, valamint az általuk kijelölt kapcsolattartó(k), akik a továbbiakban összesítve: megrendelő(k). Jelen adatvédelmi tájékoztatóban a megrendelők körébe esőnek tekintjük azokat is, akik a weboldalon elhelyezett bármely űrlap beküldésével tájékoztatást kérnek a Doppio online marketing szolgáltatásaival, tanfolyamaival, workshopjaival kapcsolatban, illetve árajánlatot kérnek tőlünk ezekre a szolgáltatásokra.

A megrendelők személyes adatait a Doppio a létrejött vállalkozási szerződés teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelés keretén belül a megadott elérhetőségeket a megrendelővel történő kapcsolattartásra, kommunikációra és a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésekre használjuk fel. Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra szerződéskötési szándék – például ajánlatadás – keretein belül van szükség. A szerződés létrejöttéhez a megrendelő személyes adatainak megadása szükséges, adatainak kezelése pedig a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása az ajánlatadás, illetve a szerződéskötés meghiúsulását eredményezi.

A kezelt adatok körébe tartozik a megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, postai elérhetősége, valamint az általa képviselt cég megnevezése.

A Doppio a kezelt adatokat az általános elévülési idő alapján [Ptk. 6:21-6:25. §§] az Önnel megkötött szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrzi a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, valamint védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e)]. Továbbá az adatokat a Doppio 8 évig köteles megőrizni. [2000. évi C. törvény 169. §].

A megrendelő és a Doppio Creative Kft. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, amelynek jogalapját a [[GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b)] képezi.

2.1.2 Weboldalunk látogatói – analitika

 

A Doppio a https://doppio.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett cookiekat (magyarul: sütiket) alkalmaz és használ. Ezek célja, hogy információkat gyűjtsön a weboldal látogatóiról között a fehasználói élmény javítása érdekében. Ezeknek a sütiknek köszönhetően anonim módon nyomon követhető például, hogy hányan látogatták meg a weboldalt és annak egyes aloldalait, vagy hogy mekkora a mobil eszközökről történő megtekintések aránya. Ezeknek az információknak a gyűjésében és rendszerezésében elsősorban olyan széles körben elterjedt megoldásokra támaszkodunk, mint a Google LLC által fejlesztett Google Analytics, valamint a Facebook Pixel.

A kezelt adatok körébe jellemzően az Ön eszközének típusa, IP címe, település szintű tartózkodási helye, a weboldal meglátogatásának ideje, időtartama és gyakorisága, valamint a weboldalon végrehajtott oldalmegtekintések és egyéb aktivitások (például link kattintások) tartoznak.

Az adatkezelés önkéntes hozzájárulásán alapul, melynek jogalapját a [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)] képzi, és amelyet weboldalunk első meglátogatásakor egy felugró ablakban kérünk el. Az Ön hozzájárulása bármikor ingyenesen, korlátozás és indoklás nélkül visszamondható. Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulásának visszavonását bármikor kezdeményezheti a weboldalunkon található “Süti beállítások módosítása” funkció segítségével.

A weboldalunkon közvetlenül megtalálható süti beállítások mellett van másik mód is arra, ha nem szeretné böngészési adatait a Google Analytics rendelkezésére bocsátani. Ez esetben telepítse a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a bővítmény megakadályozza a webhelyeken futó Google Analytics JavaScript-kódot (gtag.js, ga.js, analytics.js és dc.js) abban, hogy megossza a webhely látogatási adatait a Google Analytics szolgáltatással.

A Google Analytics letiltó böngészőbővítmény nem akadályozza meg más webhely-analitikai eszközök használatát. Továbbá nem akadályozza meg a magának a webhelynek, illetve a más elemzési szolgáltatásoknak való adatküldést sem.

A Doppio weboldalán használt sütik:

Google Analytics – _ga

 

Leírás: Lehetővé teszi annak megismerését számunkra, hogy a látogató mely oldalakat és tartalmakat tekintette meg, és ezeken milyen aktivitásokat végzett. 

Típus: Analitikai süti

Cél: Egyedi azonosító révén statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. 

Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google Analytics – _gid

 

Leírás: Ez a süti a felhasználói viselkedés vizsgálatához szükséges.

Típus: Analitikai süti

Cél: Egyedi azonosító révén statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. 

Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook Pixel – _fbp

 

Leírás: Lehetővé teszi annak megismerését számunkra, hogy a látogató mely oldalakat és tartalmakat tekintette meg, és ezeken milyen aktivitásokat végzett. 

Típus: Analitikai és marketing süti

Cél: A Doppio szolgáltatásai iránt érdeklődő látogatók számára célzott reklámok közzététele a Facebookon és a vele kapcsolatban álló partnerek felületein.

Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata: https://www.facebook.com/about/privacy

3. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

Harmadik fél (például a megbízóval kötött szerződés teljesítéséhez a Doppio által bevont alvállalkozók) részére a Doppio kizárólag akkor továbbít adatokat, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben ilyen adattovábbításra sor kerül, erről a Doppio minden esetben tájékoztatja a megbízót, emellett a harmadik féllel, mint adatfeldolgozóval külön szerződést köt, amely harmadik fél oldaláról is biztosítja az adatoknak a jogszabályok szerinti kezelését. 

A Doppio mint cég képviselőjén, valamint a megbízóval kötött szerződésben kijelölt kapcsolattartóján kívül az adatokat az alkalmazottak kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerik és kezelik.

4. Adatfeldolgozók

 

A Doppio Creative Kft. nevében adatokat kezelő természetes vagy jogi személyek:

Megnevezés

Székhely és elérhetőség

Ellátott tevékenység

Kezelt adatok köre

SOLDE Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

2040 Budaörs, Hegyalja utca 3.

Könyvelői feladatok ellátása a Doppio részére 

Doppio által kibocsátott és befogadott számlák

Nechay és Szabó Ügyvédi Iroda

1072 Budapest, Aradi u. 15.

A megbízókkal esetlegesen felmerült szerződéses jogviták kezelése

A Doppio és az érintett megbízó által kötött szerződés

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

A weboldal látogatók böngészési adatainak nyomon követése a Google Analytics szolgáltatás által

IP cím, eszköz típusa, látogatás ideje, helye, időtartama,felhasználó neme és életkora (amennyiben rendelkezésre áll)

Facebook

1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, United States

A weboldal látogatók böngészési adatainak nyomon követése a Facebook Pixel szolgáltatás által

IP cím, eszköz típusa, látogatás ideje, helye, időtartama, felhasználó neme és életkora

The Rocket Science Group LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States

Hírlevélküldés a Mailchimp szolgáltatásból

név, e-mail cím

A személyes adatok megóvása érdekében a Doppio folyamatosan adatbiztonsági intézkedéseket tesz, a külső adatbázisokban tárolt adatokhoz való hozzáférést pedig biztonságos  jelszóval védi.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A Doppiotól, mint adatkezelőtől bármikor kérelmezhető a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás, a személyes adatainak helyesbítése, valamint a kötelező adatkezelés kivételével az adatok törlése vagy zárolása. Az érintettek jogosultak hozzáférést/tájékoztatást kapni a feldolgozott adatokról és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és tervezett időtartamáról, jogalapjáról; az érintett személyes adatainak kategóriáról; azon címzettekről/címzettek kategóriáról, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni tervezik, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket; valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett rendelkezésekről. 

Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult a Doppiotól kérni a vonatkozó hibás és pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy a hiányzó adatok kiegészítését, amelynek az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül eleget tenni.

A Doppiotól az érintett kérelmezheti személyes adatainak törlését. Az adatkezelő a következő esetekben törli a személyes adatokat: 

 • megszűnt a kezelés jogalapja/célja, 
 • tiltakozás az adatkezelés ellen,
 • megszűnik a jogszerű ok az adat kezelésére,
 • EU-s vagy tagállami jogkötelezettség teljesítéséhez.

Ugyanakkor a Doppio megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését jogi igények előterjesztéséhez/érvényesítéséhez/védelméhez, valamint az adatkezelőre vonatkozó EU-s vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében.

A Doppioval megosztott személyes adatait joga van tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, valamint ezen személyes adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, amennyiben az adatkezelési hozzájáruláson vagy szerződésen alapszik és automatizáltan történik. Ha az adatkezelők között technikailag megvalósítható, Ön jogosult kérni a közvetlen adattovábbítást.

Az érintettnek bármikor joga van az adatkezelési hozzájárulásának visszavonásra. A hozzájárulás a Doppio által fentebb megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a jogalap nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Az eljárási szabályok

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja eljuttatni a Doppiohoz,, mint adatkezelőhöz:

Elektronikusan:

Személyesen: 1123 Budapest, Alkotás utca 15., I. emelet 14.

Postai úton, írásban: 1123 Budapest, Alkotás utca 7/A, 1. emelet 5.

A Doppio a kérelem beérkezésétől számítva, indokolatlan késedelem nélkül 25 napon belül tájékoztatja a kérvényezőt a kérelme elbírásáról és az intézkedésekről. Amennyiben a kérelem összetett ,vagy több kérelem érkezik, a határidőt 2 hónappal meghosszabbíthatjuk, amelyről szintén 25 napon belül adunk tájékoztatást elektronikus úton vagy írásban. Ha a Doppio nem tesz intézkedést a kérelmet illetőleg, legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatást ad az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet a továbbiakban.

7. Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, kérjük értesítse a Doppiot, mint adatkezelőt, hogy minél előbb helyreálljon a jogszerű állapot. Ha továbbra is úgy érzi, hogy a jogszerű állapot nem állítható helyre, Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége:

7.1 Panaszbenyújtás joga felügyeleti hatósághoz

 

Panaszbenyújtás joga az adatkezeléssel szemben felügyeleti hatósághoz, ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendeletet sérti:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:

Weboldal: https://naih.hu

Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

7.2 Bírósághoz fordulás joga

 

Önnek joga van az érintett lakóhelye szerinti vagy az adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz fordulni. Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, illetve, ha nem kap tájékoztatást a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy eredményeiről 3 hónapon belül.

8. Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens alatt a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megváltoztatását, jogosulatlan kezelését vagy hozzáférését, megsemmisítését vagy elvesztését kell érteni. A Doppio lehetőség szerint, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután hogy az a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságoknál – amennyiben az incidens feltehetőleg nem jár kockázattal Önre jogai és szabadságai tekintetében. Emellett a Doppio tájékoztatja Önt az incidensről, annak jellegéről, feltételezhető következményeiről, lehetséges és megtett intézkedésekről.

9. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Jelen tájékoztató elkészítése során a Doppio Creative Kft.  szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében az alábbi vonatkozó hatályos jogszabályokat vette figyelembe: 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a
 • 2008. évi XLVII. Törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, valamint az 1995. évi LXVI. Törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

10. A jelen tájékoztató módosításai 

 

A Doppio, mint Adatkezelő, fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. Olyan módosítás esetén, amikor ezt jogszabály előírja, az Adatkezelő e-mailben tájékoztatja az érintetteket.

Budapest, 2019. október 21.